en schrijf je eigen artikel in de Bredase Straatkrant stedelijk kompas | Straatkrant Breda

stedelijk kompas

Het uitgangspunt dat niemand onvrijwillig op straat verblijft verschuift naar dat niemand
vrijwillig op straat leeft.

Voortgang locatieonderzoek voorzieningen dak- en thuislozenopvang

25 juni 2013
By de redactie
Voortgang locatieonderzoek voorzieningen dak- en thuislozenopvang

Gepubliceerd op 19 juni 2013 Het locatieonderzoek naar twee definitieve woonvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen is in de laatste fase. De resterende locaties worden momenteel doorgerekend op financiële haalbaarheid van het realiseren en exploiteren van de woonvoorziening. Het doel was om de uitkomst in juni 2013 beschikbaar te hebben. De financiële doorrekening door...
Ga verder »

Posted in artikel, stedelijk kompas | No Comments »

Voortgang Stedelijk Kompas

25 juni 2013
By de redactie
Voortgang Stedelijk Kompas

Gepubliceerd op 19 juni 2013 De uitvoering van het Stedelijk Kompas in Breda volgt twee trajecten. Enerzijds de realisatie van twee woonvoorzieningen voor verslaafde dak- en thuislozen. Anderzijds de producten die in het kader van het Stedelijk Kompas gerealiseerd worden, zoals de centrale registratie van dak- en thuislozen via loket Centraal Onthaal, de aanpak...
Ga verder »

Posted in artikel, stedelijk kompas | No Comments »

Woonladder: tree voor tree naar een eigen huis

3 april 2013
By Annahuis
Woonladder: tree voor tree naar een eigen huis


Ga verder »

Posted in Dakloos TIPS, SMO Breda, stedelijk kompas, Straatwerk Breda | No Comments »

Nieuwe lijst voor opvang dak- en thuislozen Breda

25 oktober 2012
By Annahuis
Nieuwe lijst voor opvang dak- en thuislozen Breda

donderdag 25 oktober 2012 | 07:00 BREDA – Komende maandag gaat er in Breda een taskforce van start die opnieuw een lijst gaat maken met mogelijke locaties voor opvang van verslaafde dak- en thuislozen. In januari 2013 moet die lijst, met ongeveer vijftig mogelijkheden, er zijn, en eind 2016 moeten de wooneenheden er daadwerkelijkstaan....
Ga verder »

Tags: , ,
Posted in artikel, BN de Stem, stedelijk kompas | No Comments »

Interview Rob, voorlichtingsavond daklozencentrum voor drugsgebruikers.

13 december 2011
By de redactie

Breda- Rob is één van de moedige mensen die op de voorlichtingsavond voor het daklozencentrum voor drugsgebruikers in de wijk Heuvel zijn verhaal mocht doen. Tijdens deze voorlichting waren er 300 bewoners van de wijk Heuvel aanwezig. Burgemeester Van der Velden en directrice van SMO Breda e.o. Lieke Jansen wilden de situatie uitleggen aan...
Ga verder »

Posted in Activering SMO, artikel, gast, interview, Mensen, stedelijk kompas | No Comments »

Breda geeft thuis (film van SMO)

15 november 2011
By de redactie

Breda geeft thuis from SMO Breda on Vimeo.
Ga verder »

Tags: , , ,
Posted in Activering SMO, artikel, De Redactie, Dutch homeless cup, interview, muziekproject, personeel, SMO Breda, stedelijk kompas, Vaarproject, Veegproject, video | No Comments »

ZONDER ID-bewijs BESTA JE NIET….

27 september 2011
By de redactie
ZONDER ID-bewijs BESTA JE NIET….

gids voor (pas) daklozen in Breda ZONDER ID-bewijs BESTA JE NIET…. Nu niet meer gratis te verkrijgen!!! Opvang en begeleiding voor (dreigend) dak- en thuislozen Centraal Onthaal Openingstijden Medewerkers van Centraal Onthaal (loket 20) Werkdagen van 8.30-12.30 uur. Medewerkers SMO Breda e.o. (loket 21) Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-12.30 uur. Adres Claudius Prinsenlaan...
Ga verder »

Posted in artikel, Dakloos TIPS, De Redactie, stedelijk kompas | No Comments »

Stuur een tip in….

26 september 2011
By de redactie

Wat kan waar voor dak- en thuislozen in Breda: Help elkaar!!
Ga verder »

Posted in Contact, Dakloos TIPS, stedelijk kompas, Straatwerk Breda | No Comments »

Folder Stedelijk onthaal

26 september 2011
By de redactie


Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

Folder Stedelijk kompas

22 september 2011
By de redactie


Ga verder »

Posted in artikel, stedelijk kompas | No Comments »

Voorwoord

3 april 2011
By de redactie
Voorwoord

  De dak- en thuislozen vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Een groep waarvoor extra inspanningen nodig zijn om de juiste zorg te verlenen en ze te helpen een stabiele leefomgeving te creëren. De Gemeente Breda werkt als centrumgemeente al jaren intensief aan de Maatschappelijke Opvang in nauwe samenwerking met instellingen voor maatschappelijke...
Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

Samenvatting

2 april 2011
By de redactie

Plan van Aanpak G4 In 2005 hebben de G4 (gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) in samenwerking met het Rijk een Plan van Aanpak ontwikkeld om de aanpak in de maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de verslavingszorg te intensiveren. Het ministerie van VWS(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de overige centrumgemeenten opgedragen...
Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

Inleiding

1 april 2011
By de redactie

Wmo Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. In Breda is in de eerste plaats de overname en invoering van de functie huishoudelijke verzorging vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en het realiseren van een Wmo-loket genaamd loket Wegwijs uitgevoerd. De Wmo vereist van gemeenten een beleidskader Wmo. De...
Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

Visie en doelstellingen

31 maart 2011
By de redactie

Het probleem In de brief van staatssecretaris Ross van 6 februari 2006 heeft de gemeente het Plan van Aanpak van de G4 ontvangen. In dit Plan van Aanpak wordt de doelgroep in beeld gebracht. De doelgroep kan in 3 categorieën onderscheiden worden: • Dak en thuislozen • Residentiële dak en thuislozen • Verkommerden en...
Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

Bouwstenen voor een Stedelijk Kompas

30 maart 2011
By de redactie

Beleid en uitvoering In de afgelopen jaren is er in Breda behoorlijk geïnvesteerd op het beleidsveld van de maatschappelijke opvang en de verslavingszorg. De vigerende nota ‘Kan ik hier een poosje blijven’ uit 2003 is grotendeels uitgevoerd. Bemoeizorgproject In het kader van de OGGz is het afgelopen jaar geïnvesteerd in het project ketenregie bemoeizorg...
Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

Plan van Aanpak

29 maart 2011
By de redactie

Behoeftepeiling extra voorzieningen en inventarisatie In de ontwikkeling van het Stedelijk Kompas Breda is een uitgebreid traject gevolgd waarbij middels dialoog met de verschillende partijen is geïnventariseerd welke werkwijze en welke voorzieningen nodig zijn om het geïntensiveerde beleid te kunnen uitvoeren. Er is een interactief traject gevolgd met cliënten, zorgaanbieders, woningbouwverenigingen, regiogemeenten en raadsleden....
Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

Financiële paragraaf

28 maart 2011
By de redactie

Huidige financiering De uitvoering van het huidige beleid wordt in zijn geheel bekostigd uit Rijksmiddelen, AWBZ middelen en gemeentelijke middelen. In onderstaand overzicht worden de ingezette middelen voor het jaar 2006 en het jaar 2007 gegeven. Tabel 6 Overzicht middelen MO, OGGz en VZ Realisatie 2006 % Begroting 2007 % Totale kosten MO, OGGZ,...
Ga verder »

Posted in stedelijk kompas | No Comments »

CBS Dakloos in Nederland

28 februari 2011
By de redactie

Wat behelst het onderzoek Doel Het onderzoek Dakloos in Nederland heeft als doel inzicht te verschaffen in de omvang en achtergrondkenmerken van de populatie daklozen in Nederland, zoals geslacht, leeftijd, herkomst en verblijfplaats (al dan niet in één van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). Doelpopulatie Het gaat om personen...
Ga verder »

Posted in Federatie Opvang, stedelijk kompas | No Comments »